[Vung Tau] Social Commitment Day 2018: Beach Clean-Up! / NGÀY CAM KẾT CỘNG ĐỒNG

One day to raise awareness among your staff regarding responsibility they have toward society. In 2018, the focus will be on the environment! #BeatPlasticPollution #CsrDay

YOU WANT TO INVOLVE YOUR EMPLOYEES in a teambuilding activity? You are wondering how to raise awareness about social responsibility within the company? You can make it happen in one day! / BẠN MUỐN TĂNG SỰ GẮN KẾT VÀ TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN trong một hoạt động teambuilding? Bạn tự hỏi làm thế nào để nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội trong công ty? Bạn có thể thực hiện cả hai điều đó trong cùng một ngày!

TIME TO GET INVOLVED! / ĐÃ ĐẾN LÚC CÙNG THAM GIA!

This event is the annual CSR Day of CCIFV. Our goal is to bring together companies from the network and invite you to take action for environmental protection / Sự kiện này là Ngày Trách nhiệm Xã hội hàng năm của CCIFV với mục tiêu huy động sự tham gia từ các công ty thành viên và mời bạn cùng hành động để bảo vệ môi trường!

WHAT ARE THE OBJECTIVES? / MỤC TIÊU LÀ GÌ?

  • Highlight the importance of individual & collective responsibility regarding the use of plastic and littering / Làm nổi bật tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân và tập thể về vấn đề sử dụng các sản phẩm nhựa và hành vi xả rác
  • Explore solutions and alternatives for a more responsible consumption / Khám phá các giải pháp và phương án thay thế cho hành vi tiêu dùng có trách nhiệm
  • Gather 200 people committed to taking action, and together bring greater visibility to the issue of plastic pollution in Vietnam / Tập hợp 200 người cam kết hành động, và cùng mang lại góc nhìn rõ hơn về vấn đề ô nhiễm nhựa ở Việt Nam

Interested in being a sponsor? More info

Participation fees / Lệ phí tham gia:

Member / NGO: 800.000 VND/pax / Thành viên / NGO: 800.000 VND / khách
Non-member: 950.000/pax / Không phải là thành viên: 950.000 VND / khách

Promotion/ Khuyến mãi:

Member/NGO: 7.000.000 VND/10 pax package / Thành viên / NGO: 7.000.000 VND / nhóm 10 người
Non-member: 8.500.000 VND/10 pax package / Không phải thành viên: 8.500.000 VND / nhóm 10 người

*Members of our Partners (DBAV, CanCham, EuroCham, HKBAV, ICham, LIN Center For Community Development) can benefit from CCIFV member fee /

Thành viên các Đối tác của chúng tôi (CCIFV, DBAV, CanCham, EuroCham, HKBAV, ICham, Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN) có thể được hưởng lợi từ phí thành viên.

@ Contact sponsors: Ms. Clemence Aron (clemence.aron@ccifv.fr)
@ Contact registration: Ms. Claire Raynal (claire.raynal@ccifv.org)

For group registration, please fill in this file and send it back to Ms. Claire Raynal (claire.raynal@ccifv.org) or Ms. Vy Nguyen (vy.nguyen@ccifv.org) /

Để đăng ký theo nhóm, vui lòng điền thông tin vào tập tin này và gửi lại cho Ms. Claire Raynal (claire.raynal@ccifv.org) hoặc Ms. Vy Nguyen (vy.nguyen@ccifv.org)

Click here for more information about this event.

Nmber of participants expected: 135

For individual registration, please click below / Để đăng ký cá nhân, vui lòng nhấn vào dưới đây:

Registration Deadline: August 15th, 2018


Moreover, to help us develop new solutions to fight against plastic pollution in Vietnam, please answer this survey in 3 min only and get the chance to win 2 tickets for the Social Commitment day 2018!

Answer the survey & Get 2 tickets

Date:

Thursday 01 January 1970

Time:

12:00 am - 12:00 am

Location:

Vung Tau

See on Google Maps

Share on social media

Sponsors